Disseny acùstic de recintes
Definició dels objetius a complir

Es defineixen els marges de valors òptims dels paràmetres acústics estandaritzats que han d'obtenir-se per criteri acústic a complir per el recinte segons el seu ús.

Fase de disseny

A partir dels plànols facilitats per l'arquitecte director del projecte, o de croquis realitzats, o bé de les idees generades en el nostre diàleg per a obtenir la millor sala, tant des del punt de vista estètic i acústic, es procedeix a definir la forma i dimensió del recinte amb un mètode d' anàlisi propi, ACUSTIC_SALES, que dialoga amb tots els programes de càlcul existents en el mercat i també amb els de dibuix en 3D.

El treball es desenvolupa per aplicació de les diferents etapes de càlcul que a continuació s'exposen:

 1. Establiment del criteri acústic que ha de complir cada sala per l'ús que es preten donar-li.
 2. Estudi de dimensionat per que el recinte compleixi amb l'objectiu de l'ús.
 3. Definició de formes, inclinacions i materials que determinaran l'acústica del recinte.


Simulació acústica del recinte

En aquest sentit hem desenvolupat en el nostre Estudi Acústic, des de (1989) un sistema informatitzat de anàlisis de models que denominats, ACUSTIC_SALES, ens permeten realitzar:

 1. Estudi de reflexions, i camins acústics, que es produeixen entre una Font Sonora i un punt receptor qualsèvol. Amb determinació dels plans de reflexió, determinació delss punts de intersecció sobre cada pla, i retard temporal de la reflexió. Amb ell poden determina-se la inclinació que deuen donar-se a les superfícies de la sala per que no es produeixin reflexions anòmales.
 2. Anàlisis, sobre la secció d' audiència i amb l'ordre de reflexió sobre les parets que sigui precís per a saturar el camp sonor, de las següents magnituds energètiques de la qualitat acústica del recinte, com són:
  • Resposta impulsional: Anàlisis d'ecos i de reflexions.
  • Temps de reverberació (TR) en bandes de octaves.
  • Temps de reverberació immediat (EDT) en bandes d'octaves.
  • Índex de calideça i brillantor en bandes de octaves.
  • Índex de definició (D50) en bandes de octaves.
  • Índex de claredat (C80) en bandes de octaves
  • Nivell de sonido total G.
  • Índex d'inteligibilidad (STI o RASTI).
  • Tanmateix es contrasten els resultats determinades amb alguns dels programes de més relieu que disposem.


Es verifica que els valors calculats dels paràmetres acústics corresponents a les solucions plantejades, estiguin dins dels marges óptims previamente definits.

A vegades, com complement a les simulacions numèriques, es fa una "auralització" en diferents punts de la zona de públic.Àmbits d'aplicació

Sales de Simfònica, Teatres d'òpera, Teatres, Música de Càmara, Palaus de Congressos, Salas de conferències, Salas Polivalents, Conservatoris o Escales de música, Estudis de gravació, radiodifusió, Recintes deportius, etc. Activitats DISSENY ACÚSTIC DE RECINTES AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DE SOROLL D' INSTAL·LACIONS EN L' EDIFICACIÓ I EN LA INDUSTRIA CONTROL DE SOROLL AMBIENTAL I INDUSTRIAL MEDICIONS ACÚSTIQUES SONORITZACIÓ DE RECINTES...


Aillament acùstic i control de soroll de instalacions en la edificació i la industria.

Aïllament acústic de l'edifici i de les parets frontera de cada recinte i de les sales de màquines en particular.

En este caso se ayudarán a calcular y definir las paredes y techos de cieEn aquest cas s'ajudarà a calcular i definir les parets i sostres de tancament de l'edifici en general i de cada recinte, amb l' objecte de que les parets de tancament assegurin l'aïllament acústic desitjable, i per criteri de les normes de l'edificació o bé per compliment d'alguna Ordenança Municipal i Autonòmica, i per complir el criteri NC que es prescriu per a l'activitat d'ús de cada espai. Es defineixen els criteris objectius de comfort acústic i s' assignen a cada espai uns valors numèrics concrets que estableixen els nivells màxims d'inmisió sonora o vibratòria admissibles.Aïllament acústic de las instalacions

En aquest cas examinaran les instal·lacions d'aire, des de el punt de vista acústic, a fi de que el soroll produït per aquestes no superi els nivells de soroll de comfort.

Tanmateix s'emetran un conjunt d'instruccions acústiques i recomanacions de montatje per que la instal·lació cumpleixi amb els requisits acústics prescrits. Per aconseguir-lo s'efectuaran els següents càlculs: Estudi d'aïllament acústic i de les vibracions dels sistemes de les instal·lacions de clima.

En primera fase s'emetran els criteris constructius que es prescriuen per aquest tipus d'instal·lacions, i en fase final: Una vegada se hagi executat el projecte de les instal·lacions, ja en la fase de direcció d'obra, es supervisara el projecte des del punt de vista acústic i es resoldren els problemes en concret que poguin produir sorolls o vibracions molestes. Les tècniques de càlcul seran les usuals que prescriu la normativa ASHRAE i l'ortodoxa de càlcul acústica tradicional .

Es dissenyaran els silenciadors precisos, es calcularan els suports antivibratoris requerits, s'aconsellarà en els conductes d'aire i llurs seccions a utilitzar, i es calcularà el nivell de soroll regenerat per l'aire i el degut a la màquinaria.Ámbits d'aplicacions

Espais Culturals: Sales de Sinfòniques, Teatres d'òpera, Teatres, Música de Càmara, Palaus de Congressos, Sales de conferències, Sales Polivalents, Conservatoris i Escoles de música, Estudis de grabació, radiodifusió, espais lúdics i diversió: Discoteques, Recintes deportives, Espais Industrials: industries, aeroports, etc.


Control de soroll ambiental
Objectius

En els estudis d'impacte ambiental s'analitza el grau d'alteració que l'ejecucció d'un projecte introdueix en el medi, avaluant el seu impacte:

 1. Estudi i delimitació de l'impacte acústic (zona de afectació) de la nova infrastructura.
 2. Localització dels possibles punts receptors afectats.
 3. Anàlisis de les mesures correctores precises per que els possibles receptors situats en la proximitat del foc emissor no rebin una molèstia sonora major que la que indiquen els objectius de qualitat que marquen las Directives, Lleis o les Ordenances Municipals.

Anàlisi acústic inicial

S'efectuen un conjunt de medicions "in situ", en una sèrie de punts representatius previament seleccionats, dels nivells de soroll produïts per les fonts sonores problemàtiques amb objecte d'establir un diagnòstic acústic inicial en front a les exigències de la normativa vigent.

Mesures correctores - Control de soroll

Es defineixen les solucions correctores a implantar amb objete de disminuir els nivells de soroll existents en les àrees objete d'anàlisis.

Model de simulació informàtica

SS'efectua un estudi acústic per simulació informàtica d'abans i després, una vegada incorporades les solucions correctores, i s'observa el cumpliment de nivells de sorolls d'immisió i el grau de reducció sonora conseguid. Els càlculs de simulació acústica es realizen per carreteres i soroll urbà amb nuestre programa dBROAD i anàlogament per espais exteriors, sorolls industrials, lúdics, i similars, hem desenvolupat el programa dBNOISE.Àmbitos d'aplicació

Estudis Urbanístics i de carreteres. Anàlisis de instal·lacions industrials, anàlisis de instal·lacions urbanes, etc.


Medicions acùstiques
Análisis del ruido de recintos de la maquinaria y análisis del aislamiento acústico in-situ:

 1. Anàlisi del soroll i vibracions

  Quan hi ha instal·lacions en funcionament, es deu realizar un conjunt de medicions del soroll que produïen els distints focs productors de l' inmisió sonora, en els punts més contaminats dels recintes acondicionats, o bé en vivendes propanes a un ambient lúdic o d'algun foc industrial. En aquest cas es controlarà el cumpliment de la normativa vigent, com Ordenances Municipals i altres de major rang

 2. Assaig d'aillament acústic in-situ

  Verificació de compliment de la norma bàsica condicions acústiques NBE-CA-88, o bé les especificacions de les qualitats oferides per els industrials en front allò exigit en el projecte.

  • Aïllament acústic de locals
  • Aïllament acústic de parets divisòries entre recintes.

  Aquestes proves es realitzaren en bandes de 1:1 octaves i en dB(A) d'acord a la norma UNE EN 74 043 - 87.

 3. Nota:les mesures de nivell de soroll i de vibració es faran mitjançant sistemes de mesura intel·ligents que es calibren amb fonts patró que han estat calibrades d'acord amb la llei de metrologia BOE num 311 de 29.12.98.  Anàlisi de la qualitat de la megafonía instal·lada

  L'objectiU d'aquestes proves consistirà en determinar la qualitat acústica de la proposta electroacústica instal·lada en un recinte.

  Les medicions acústiques es realitzent aplicant la norma d'assaig ISO 3382, però en aquest cas funcionant els altaveus instal·lades en la sala, que són objecte de la verificació.

   Les magnituds que es determinaran, són:
  • Resposta impulsional: Anàlisis de reflexions.
  • Cobertura del so en el recinte.
  • Índex de intel·ligibilitat (STI o RASTI).
  • Resposta en freqüència.

  Espais Culturals: Sales Simfòniques, Teatres d'òpera, Teatres, Música de Cámara, Palaus de Congressos, Sales de conferències, Sales Polivalents, Conservatoris o Escoles de música, Estudis de grabació, radiodifusió, espais lúdics i diversió: Discoteques, Recintes deportius, Espais Industrials: indústries, aeroports, ferrocarrils, etc.  Anàlisi de la qualitat acústica d'un recinte

  L'objetiu d'aquestes proves consistirà en determinar la qualitat acústica del recinte construït amb relació a les prescripcions acústiques que prescriu el criteri en funció del seu ús, i tanmateix contrastar el projecte d'acondicionamient acústic realizat, i determinar la solució de problemes en cas d'observar-se alguna anomalia.

  Anàlisi de caracterització acústica d'un recinte: (Prova a realitzar in-situ).

  En aquest anàlisi indiquem les magnituds de mèrit acústiques que deuen determinar-se per efectuar el diagnostic acústic d'un recinte i tanmateix s'efectua un diagnòstic del comportament del recinte en funció dels valors que deuen complir les diferents magnituds de qualitat del so que per criteri acústic es exigible siguin obtingudes per cada funció d'ús de la sala. Les medicions acústiques es realitzen aplicant la norma d'assaig ISO 3382 d'anàlisis de sales usant successions pseudo - aleatòries o sistemes equivalents.

  Les magnituds acústiques que són imprescindible determinar per a conèixer si el recinte té un comportament acústic òptim són:

  • Resposta impulsional: Anàlisis d'ecos i de reflexions.
  • Temps de reverberació (TR) en bandes d'octaves.
  • Temps de reverberació immediat (EDT) en bandes d'octaves
  • Índexs de calidesa i brillantor en bandes d'octaves
  • Índex de definició (D50) en bandes d'octaves
  • Índex de claritat (C80) en bandes d'octaves
  • Nivell de soroll total G
  • Índex d' intel·ligibilitat (STI o RASTI)

Sonoriztaciò de recintes
definició

En la fase d'assessoraments electroacústics es tractarà ajudar a definir la microfonia, altaveus i amplificació, conferències e interpretació simultània, intercomunicació, seguiment/avisos, projecció i videoconferència, equipament de les sales de control d'àudio/vídeo i megafonia general.

Definició de canalitzacions, cableat i quadres elèctrics: Una vegada definits tots els subsistemes integrants del sistema audiovisual, es detallen les canalitzacions precises, els tipus de línies a instal·lar (tant de baix com d'alt nivell) i els quadres elèctrics necessaris.

Estat de mediciones i pressupost: S'elabora el'estat de medicions, convenientment desglossat per subsistemes, ací com el correspondent pressupost. Dit pressupost inclou el cost de tots els equips, ací com el cost de l'instal·lació, cablejat i posta en marxa del sistema audiovisual.

Càlculs simulació

Estudiar, per simulació informàtica de cada recinte, l'ubicació més idònia i orientacions dels altaveus a instal·lar, tenint en compte els condicionats acústics del recinte i els criteris estètics, arquitectònics, mecànics i funcionals.

El model virtual del recinte elaborat pel nostre programa es transfereix al programa de simulació d'electroacústica i es procedeix a efectuar l'anàlisi del sistema d'altaveus per ordinador. S'analitzen un ampli ventall de paràmetres estandaritzats amb el fi d'estudiar amb detall el comportament del dit sistema d'altaveus dins del recinte, com són:

 • La resposta impulsional
 • L' índex d' intel·ligibilitat
 • Resposta en freqüència
 • Cobertura del so
Àmbits de aplicacions

Espais Culturals: Sales de Simfònica, Teatres d'Òpera, Teatres, Música de Cámara, Palaus de Congressos, Sales de conferències, Sales Polivalents, Conservatoris o Escoles de música, Estudis de grabació, radidifusió, espais lúdics i diversió: Discoteques, Recintes deportius, Espais Industrials: indústries, aeroports, etc.